ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SMIT VISUAL B.V. TE GELDROP

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder deponeringsnummer 17060336

 

 1. ALGEMEEN

1.1.

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen: “voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smit Visual B.V., hierna te noemen: “Smit”, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een derde, hierna te noemen: “afnemer”.

1.2.

De toepasselijkheid van andere dan de onderhavige voorwaarden wordt te allen tijde uitgesloten, tenzij Smit hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden, na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Smit, betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

1.3.

Smit behoudt zich het recht voor om de tekst van deze voorwaarden te allen tijde te herzien naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden. De gewijzigde tekst van de voorwaarden zal zij hierbij op passende wijze bij de afnemer onder de aandacht brengen. Overige afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

1.4.

Een afnemer die eenmaal op basis van de onderhavige voorwaarden een overeenkomst met Smit heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna door de afnemer geplaatste orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

1.5.

Indien Smit op enig moment haar rechten uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

1.6.

Indien een der bepalingen in de overeenkomst, dan wel in deze voorwaarden, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden en zullen partijen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

 

 1. AANBIEDINGEN

2.1.

Alle offertes van Smit, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en binden Smit niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. Zonder orderbevestiging zijdens Smit kan de order c.q. opdracht nimmer geacht worden door Smit te zijn geaccepteerd.

2.2.

Smit is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het geleverde op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen, tekeningen, schetsen, al dan niet voorkomende in brochures, dan wel drukwerk zijdens Smit, en evenmin voor daarin, dan wel daarbij weergegeven kleuren-, maat- en gewichtsspecificaties en andere bijzonderheden.

2.3.

Op het drukwerk en de brochures van Smit alsmede op alle afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc. rust het auteursrecht van Smit. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van Smit is het de afnemer niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen.

2.4.

Op eerste verzoek van Smit dienen alle brochures, afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc. per omgaande, per aangetekende post, aan Smit te worden geretourneerd en dienen alle kopieën die voor eigen gebruik mochten zijn gemaakt door de afnemer te worden vernietigd.

2.5.

Smit behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken, alsmede om de daarin afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen.

 

 1. LEVERING

3.1.

De door Smit opgegeven termijn van levering en/of uitvoering van diverse werkzaamheden gaat pas in nadat Smit de order schriftelijk zal hebben bevestigd. De opgegeven termijnen zijn geheel vrijblijvend, hoezeer Smit ook al het mogelijke zal doen om aflevering, dan wel werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Indien een aflevering, dan wel werkzaamheden onverhoopt niet binnen de opgegeven termijn mochten kunnen geschieden, dan kan Smit daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overschrijding van de overeengekomen termijn geeft de afnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens Smit aangegane verplichting, waaronder uitdrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Smit, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

3.2

Iedere levering van Smit geschiedt ongefrankeerd en af magazijn van Smit, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. De te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering op voornoemde wijze voor rekening en risico van de afnemer. Naast de prijs voor de zaken is de afnemer ook gehouden de bijkomende kosten te voldoen.

3.3.

Voor het uitvoeren van opdrachten tot een bedrag van € 200,00, exclusief BTW, zullen handlingkosten, dan wel verzendkosten, verschuldigd zijn door de afnemer aan Smit. Van de verschuldigdheid van het bedrag aan handlingkosten, dan wel verzendkosten, zal Smit de afnemer op de hoogte stellen uiterlijk op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

3.4.

De afnemer geeft Smit nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan telkens per deelaflevering de afnemer afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.

 

 1. PRIVACY

4.1.

Op alle aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door Smit, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een afnemer is het privacybeleid van Smit van toepassing, welk privacybeleid is te vinden op de website www.smit-visual.nl.

4.2

In geval een afnemer aan Smit verzoekt om bij Smit bestelde zaken rechtstreeks te leveren op het adres van een klant van de afnemer, dan treedt Smit op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor zover zij van de afnemer (persoons)gegevens ontvangt inzake de klant van de afnemer. Smit zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld doordat een externe transporteur ingeschakeld moet worden.

4.3

De afnemer bepaalt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG doel en middelen voor de verwerking van deze (persoons)gegevens. Verwerking door Smit zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de levering van zaken aan de klant van de afnemer en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

4.4

Zowel de afnemer als Smit zullen inzake de betreffende verwerkingen zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de AVG. De verplichtingen die hieruit voortvloeien, zullen ook worden opgelegd aan degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Smit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. De afnemer garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerking(en) van de persoonsgegevens van haar klant(en) niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van de klant(en) of derden.

4.5

Smit zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (E.E.R.), tenzij verwerking buiten de E.E.R. noodzakelijk is doordat de klant van de afnemer is gevestigd buiten de E.E.R. In die gevallen mag Smit de gegevens buiten de E.E.R. (laten) verwerken, maar wel uitsluitend in de landen buiten de E.E.R. waar de klant van de afnemer gevestigd is en de landen buiten de E.E.R. waar verwerking in verband met doorvoer noodzakelijk is.

4.6

In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van de AVG zal Smit de afnemer daarover zonder onredelijke vertraging informeren. In het geval dat een klant van de afnemer een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in de AVG aan Smit richt, zal Smit het verzoek zelf afhandelen voor zo ver zij dit zelf kan doen. Zij zal de afnemer van het verzoek op de hoogte te stellen. Verder zal Smit de afnemer waar mogelijk bijstaan in het nakomen van haar verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in de AVG. Ten slotte zal Smit de afnemer de medewerking verlenen die nodig is voor de in de AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor al deze werkzaamheden mag Smit een redelijke vergoeding bij de afnemer in rekening brengen.

4.7

Op alle persoonsgegevens die Smit van een afnemer inzake een klant van de afnemer ontvangt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden, behoudens voor zover externe transporteurs moeten worden ingeschakeld of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

4.8

Smit zal de persoonsgegevens van de klant van de afnemer niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst dan wel voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN

5.1.

Klachten omtrent kwaliteit, montage, soort of hoeveelheid en dergelijke der geleverde zaken worden door Smit slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen 8 dagen na ontvangst door de afnemer van de geleverde zaken bij Smit bij aangetekend schrijven zijn ingediend, waarbij melding moet worden gemaakt van het leveringsmoment, het soort product en een nadere omschrijving van de klacht, waarbij Smit in de gelegenheid moet zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren. 4.2.

Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren en dergelijke, welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances in de branche algemeen worden toegelaten, kunnen geen enkele grond opleveren voor een reclame.

5.3.

Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:

 • de geleverde zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, door of samenhangend met handelingen of nalaten van de afnemer en de door deze eventueel ingeschakelde derde;
 • de zaken geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn;
 • de zaken een gebrek vertonen ten gevolge van een ander dan normaal gebruik, dan wel ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet geven van gevolg aan verzorgingsinstructies, dan wel ten gevolge van abnormale werkcondities of ondeskundig gebruik.

Als de klacht betrekking heeft op een defect dat voortvloeit uit een tekening, schets, ontwerp of specificatie die is verstrekt door de afnemer, zal Smit niet gehouden zijn de klacht in behandeling te nemen.

Smit is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang de afnemer enige factuur voor geleverde producten onbetaald laat. Zulks geldt ook voor een factuur voor eerder geleverde producten. Reclames ontheffen de afnemer niet van de overeengekomen betalingsverplichting(en) met inachtneming van de ter zake gemaakte afspraken en overeengekomen en/of in deze voorwaarden vermelde betalingstermijnen.

5.4.

Indien de klachten gegrond blijken, heeft Smit de keuze de desbetreffende zaken op haar kosten te vervangen, dan wel herstelwerkzaamheden uit te voeren, dan wel het ter zake betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten, zonder dat Smit tot meer gehouden zal zijn.

5.5.

Reclames met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien deze bij aangetekend schrijven binnen 14 dagen na factuurdatum bij Smit zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de afnemer aan het factuurbedrag gebonden. Indien de klachten gegrond blijken, zal Smit overgaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt, dat Smit niet gehouden is een reclame in behandeling te nemen zolang de wederpartij enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat en dat de reclame de afnemer niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en).

5.6.

De afnemer verplicht zich, indien Smit dat wenselijk acht, haar de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de klachten door een door Smit aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht vervalt. De uitspraak van genoemde deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van de expertise zijn voor rekening van de afnemer, indien de door de afnemer ingestelde reclame geheel, dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.

5.7.

Het door de afnemer aan Smit retourneren van geleverde zaken zonder voorafgaand overleg, alsmede zonder schriftelijke nadrukkelijke toestemming van Smit daartoe, is niet toegestaan en een dergelijke retournering wordt niet door Smit in behandeling genomen. De aldus door de afnemer ten onrechte aan Smit geretourneerde zaken worden op kosten van de afnemer/verzender door Smit retour gestuurd.

5.8.

Smit is niet aansprakelijk voor fouten, door de afnemer gemaakt in haar orders/bestellingen en voor het niet door de afnemer kunnen verkopen van de door Smit aan de afnemer geleverde artikelen aan haar eindgebruikers/klanten. Dergelijke zaken zullen door de afnemer niet aan Smit kunnen worden geretourneerd, tenzij partijen hierover nadrukkelijk andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

 

 1. PRIJZEN

6.1.

Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders is weergegeven, uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW. De prijzen zijn daarnaast exclusief vervoerskosten, verzendkosten, verpakkingskosten en handlingkosten, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2.

Indien na het verzenden van de offerte, dan wel na de totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór de levering, een of meer der bepalende kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen van goederen, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen, valutakosten, sociale- of overheidslasten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft Smit het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen. Smit stelt de afnemer zo spoedig mogelijk in kennis van de aanpassing der prijs.

6.3.

Indien de prijsstijging meer dan 20% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de afnemer het recht om 7 dagen na de kennisgeving door middel van een schriftelijke mededeling aan Smit de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit, gelet op de omstandigheden van het geval, kennelijk onredelijk zou zijn.

6.4.

Een ontbinding op grond van dit artikel geeft de afnemer geen enkel recht op vergoeding van enigerlei schade. In geval van beëindiging als in de voorgaande zin bedoeld, heeft Smit aanspraak op schadevergoeding, indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

 

 1. BETALING

7.1.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Smit, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen. De aan de door de afnemer te verrichten betaling verbonden kosten van betalingsverkeer komen integraal voor rekening van de afnemer. De afnemer dient voor betaling van het door de afnemer aan Smit verschuldigde zorg te dragen zonder enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2.

De afnemer is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een recht tot opschorting van betalingsverplichtingen jegens Smit.

7.3.

In geval de afnemer in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen de afnemer aan Smit verschuldigd is, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van Smit is vereist. Blijft betaling zijdens de afnemer binnen de vastgestelde termijn uit, dan is de afnemer aan Smit een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het uitstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangemerkt. Het staat uitsluitend ter beoordeling van Smit of het aldus boven het factuurbedrag verschuldigde percentage daadwerkelijk zal worden (in)gevorderd.

7.4

Smit is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incasso uit handen te geven. Alle gerechtelijke kosten alsmede alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering van Smit te komen, komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de afnemer, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €125,00.

Indien niet Smit, maar de afnemer een gerechtelijke procedure aanhangig maakt en door de bevoegde rechter in het ongelijk wordt gesteld, dienen alle gerechtelijke kosten die Smit dienaangaande heeft gemaakt door de afnemer te worden vergoed.

7.5.

Smit is gerechtigd orders van de afnemer te weigeren en leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten, tot aan het moment waarop de afnemer zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het verschuldigde aan Smit.

7.6.

Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van Smit op de afnemer opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van Smit is vereist.

7.7.

Smit is te allen tijde gerechtigd, alvorens zaken te leveren, te harer keuze te eisen dat de afnemer hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruitbetaalt, hetzij dat de afnemer een in het bancair verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Smit van de afnemer uit hoofde van de overeenkomst, of uit welken hoofde dan ook, te vorderen heeft of zal krijgen. Voldoet de afnemer niet aan een verzoek tot zekerheidsstelling, of aan enige andere verplichting die op de afnemer rust uit hoofde van de wet, overeenkomst of deze voorwaarden, dan is de afnemer zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

7.8.

Kortingen of provisies worden door Smit niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk met de afnemer is overeengekomen. De afnemer dient voor betaling van het door hem aan Smit verschuldigde zorg te dragen zonder dat de afnemer enig beroep op verrekening, hoe ook genaamd, toekomt, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1.

De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de afnemer over nadat deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Smit, strekkende tot betaling van overeengekomen tegenprestaties / de koopprijs voor geleverde, dan wel te leveren zaken, strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties voor door Smit te verrichten werkzaamheden, alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten, zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

8.2.

Zolang de afnemer zaken onder zich heeft waarop Smit het eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is de afnemer op eerste verzoek van Smit gehouden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken aan Smit af te geven. De afnemer is voorts gehouden de betreffende zaken apart te houden en als afkomstig van Smit te waarmerken. De zaken als vallende onder het eigendomsvoorbehoud van Smit mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht, dan wel vervreemd, dan wel verplaatst naar een andere locatie dan overeengekomen. De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de afnemer.

8.3.

De afnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud van Smit vallen, verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door Smit wenselijk wordt geoordeeld. De afnemer zal Smit op eerste verzoek inzage geven in de stukken die betrekking hebben op voormelde verzekering.

8.4.

Op eerste verzoek van Smit zal de afnemer additionele zekerheid aan haar veschaffen in de vorm van hoofdelijkheid, borgtocht, of (voorbehouden) (stil) pandrecht.

 

 1. OVERMACHT

Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk in ieder geval onder begrepen ziekte onder het personeel van Smit en bij door haar ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, (technische) bedrijfsstoornissen, gelddevaluaties, brand, molest, staking, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, blokkades, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, materiaalfouten, het niet of niet tijdig aan Smit leveren van de aan de afnemer door te leveren zaken of grondstoffen door derden, energiecrises, inbeslagneming van voorraden/inventaris, geeft Smit te harer keuze het recht ofwel de leveringstermijn te overschrijden, ofwel de met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat Smit te dier zake tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Smit zal de afnemer zo spoedig mogelijk informeren indien een overmachtsituatie zich voordoet. Mocht de overmachtsituatie langer dan 3 maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende schriftelijke verklaring te ontbinden, in welk geval Smit geen schadevergoeding verschuldigd is.

 

 1. ONTBINDING

Smit is gerechtigd in geval van niet-tijdige afname en/of niet behoorlijke nakoming van op de afnemer rustende verplichtingen, alsook in het geval de afnemer surséance van betaling aanvraagt, dan wel op eigen verzoek, dan wel op verzoek van een derde in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, dan wel indien er op enigerlei wijze beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken of andere goederen plaatsvindt, alsmede indien de afnemer zijn bedrijf stilligt, dan wel dreigt stil te leggen, dan wel zijn crediteuren benadert in het kader van een schuldsaneringsregeling/afbetalingsregeling, dan wel indien Smit in alle redelijkheid ervan uit mag gaan dat enige van de hiervoor genoemde situaties zich op zeer korte termijn zal gaan voordoen en de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, om iedere verdere levering van zaken, dan wel te verrichten diensten op te schorten, alsook haar eventuele betalingen op te schorten, alsook iedere met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door enkele schriftelijke kennisgeving aan de afnemer, zulks onverminderd de aan Smit toekomende rechten, zoals het recht tot volledige schadevergoeding en/of terugname van zaken.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1.

Smit is bij gebleken toerekenbare niet-nakoming harerzijds geenszins gehouden tot vergoeding van de directe en/of indirecte schade die de afnemer hierdoor lijdt, behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Smit zelve bij de uitvoering van de overeenkomst. Onder indirecte schade wordt hierbij onder meer verstaan: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade (ook bij derden) en andere vermogensschade.

11.2.

De aansprakelijkheid voor schade, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van ondergeschikten en derden als door Smit bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht ingeschakeld, is volledig uitgesloten.

11.3.

Smit aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door derden, als resultaat van haar overeenkomst met de afnemer, geleden en/of te lijden directe en/of indirecte schade. De afnemer is gehouden Smit te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van (beweerdelijke) schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de geleverde zaken en/of de verrichte diensten, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Smit zelve bij de uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten.

 

 1. MONSTER

De door de afnemer bij Smit verzochte monsters zullen door Smit bij de klant in rekening worden gebracht op het moment van levering. Deze monsters zullen aan de afnemer door Smit volledig worden gecrediteerd, mits deze monsters, ongebruikt, binnen 30 dagen na de aflevering bij de afnemer zullen worden geretourneerd. Indien de afnemer niet aan de voorwaarden voldoet, is de afnemer het in rekening gebrachte bedrag, alsmede de transportkosten en de omzetbelasting, direct verschuldigd.

 

 1. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot van Smit afkomstige of door Smit gebruikte computerprogramma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, tekeningen, drukwerk, brochures en catalogussen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Smit, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de afnemer of van de door de afnemer ingeschakelde derden, waaronder inbegrepen eigen personeel van Smit. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Smit voorbehouden.

 

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1.

Op de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor gevoerde onderhandelingen, offertes, regelingen, opdrachten en dergelijke.

14.2.

Alle geschillen, die tussen Smit en de afnemers, betreffende de uitvoering van de door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten, regelingen, offertes, opdrachten en dergelijke mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven.